Terms And Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN gedeponeerd en op te vragen bij de Kamer van Koophandel, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 7 mei 2020.
  
ALGEMENE VOORWAARDEN
Dockside Shipfacilities Oostdijk 25, 3077 CP Rotterdam Kamer van Koophandel nummer: 24355814 
 
1.0. Algemeen
1.1.
Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met de Opdrachtnemer (hierna: “Dockside") tot uitvoering van werk door Dockside zijn deze voorwaarden van toepassing. Onder (uitvoering van) werk wordt mede verstaan (levering van) zaak en/of dienst, behoudens en voor zover hierna het tegendeel blijkt.
 
1.2. Opdrachtgever wordt, niettegenstaande eventuele verwijzing daarnaar over specifieke mededeling daarvan, geacht door toetreding tot de overeenkomst afstand te hebben gedaan van zijn eigen of andere voorwaarden en afwijkende of aanvullende bedingen. Dockside wijst die voorwaarden en bedingen uitdrukkelijk van de hand.
 
1.3. Opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere opdrachten aan en overeenkomsten met Dockside.
 
2.0. Informatie en gegevens
2.1.
Opdrachtgever zal Dockside kosteloos, tijdig en ongevraagd alle informatie en gegevens verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van overeenkomsten door Dockside. De gevolgen van fouten en lacunes daarin en in ontwerpen of  specificaties zijdens Opdrachtgever zijn voor risico van Opdrachtgever.
 
3.0. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
3.1.
Alle aanbiedingen van Dockside zijn vrijblijvend.
 
3.2. Opdrachten en aanvaardingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk aanbod.
 
3.3. Dockside is slechts gebonden wanneer en zoals hij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met uitvoering daarvan is begonnen.
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met zijn personeel verbinden Dockside niet dan nadat en in zoverre hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
 
4.0. Prijzen
4.1. Opgegeven of overeengekomen prijzen zijn exclusief belastingen, heffingen of opslagen van overheidswege, waaronder B.T.W.
Zij gelden slechts voor uitvoering van het werk in gewone werktijd op c.q. af het werfterrein.
 
4.2. Indien de kosten van uitvoering na de totstandkoming van de overeenkomst verhoging ondergaan is Dockside gerechtigd Opdrachtgever een prijsverhoging in rekening te brengen indien en in zoverre dat redelijk is.
 
4.3. Werkt dat niet in de oorspronkelijke overeenkomst is begrepen wordt Opdrachtgever in rekening gebracht tegen de op het moment van uitvoering bestaande standaardtarieven van Dockside.
 
4.4. De kosten verbonden aan het behandelen en/of verzamelen, en/of bemonsteren, en/of afvoeren, opslag, transport en het vernietigen van materialen, afval, resten en dergelijke mogen door
Dockside boven de prijs in rekening worden gebracht.
 
5.0. Uitvoering en afwijkingen
5.1.
Dockside heeft het recht bij uitvoering van het werk derden in te schakelen.
 
5.2. Behalve de gebruikelijke en overeengekomen toleranties in maat, prestatie of anderszins zijn ook die afwijkingen toegestaan die nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken of die het gevolg zijn van een veranderde werkwijze.
 
5.3. Opdrachtgever is verplicht Dockside instaat te stellen het werk ongehinderd uit te voeren.
Hij dient het voorwerp - waaronder in deze voorwaarden is te verstaan het schip of andere zaak waarop de werkzaamheden betrekking hebben of ten behoeve waarvan deze werkzaamheden worden verricht - tijdig en geheel gereed voor uitvoering van het werk ter beschikking van Dockside te stellen.
 
5.4. Dockside heeft het recht het voorwerp en andere zaken van de Opdrachtgever te verplaatsen (verhalen, te water laten en droogzetten daaronder begrepen).
 
6.0. Uitvoeringsduur
6.1.
Het werk vangt aan op het overeengekomen tijdstip. Dockside mag de aanvang opschorten totdat Dockside beschikt over alle door Opdrachtgever te verstrekken zaken, informatie en gegevens en totdat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen of zekerheid ten behoeve van Dockside is gesteld.
 
6.2. Dockside is slechts gebonden aan uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen levertijden. Overschrijding hiervan door Dockside geeft Opdrachtgever recht op het incasseren van een vooraf gefixeerde schadevergoeding voor zover deze schriftelijk is overeengekomen. Deze schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan 5 % van de voor het vertraagde werk overeengekomen prijs. Overigens geeft overschrijding door Dockside Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting. De opdrachtgever is echter gerechtigd de overeenkomst voor het niet-uitgevoerde gedeelte te ontbinden, indien het werkt niet alsnog binnen een door de Opdrachtgever ná bovenbedoelde overschrijden schriftelijk aangezegde redelijke termijn wordt uitgevoerd.
In geval van zo'n ontbinding ontbreekt de aanspraak op de gefixeerde schadevergoeding.
 
6.3. De overeengekomen of door Opdrachtgever op grond van het vorige lid gestelde levertijd wordt verlengd met de tijd dat de uitvoering wordt vertraagd door overmacht, ongeacht of de overmacht opleverende omstandigheden intreden voor of nadat de uitvoering voltooid had moeten zijn. Zij wordt ook verlengd met de tijd dat de Opdrachtgever met enige betaling of de uitvoering van enige andere verplichting later is dan overeengekomen of door Dockside redelijkerwijs verwacht kon worden ongeacht of Opdrachtgever in verzuim is.
 
7.0. Werkzaamheden door de Opdrachtgever of derden
7.1.
Zonder schriftelijke toestemming van Dockside is de Opdrachtgever niet gerechtigd om op Dockside respectievelijk op of aan het voorwerp of andere zaak op of aan Dockside, werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren anders dan dagelijkse routine werkzaamheden door de bemanning.
 
7.2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door het voorwerp of andere zaken van Opdrachtgever, door de bemanning, door hem ingeschakelde derden of zijn personeel aan Dockside wordt berokkend ongeacht of de Opdrachtgever ter zake een verwijt kan worden gemaakt. De Opdrachtgever is gehouden Dockside te vrijwaren ter zake van aanspraken van de bemanning, zulke derden of zijn personeel ter zake van schade die verband houdt met hun aanwezigheid op Dockside ongeacht of die schade aan Dockside te wijten is.
 
8.0. Milieu, veiligheid en werfregels
8.1.
Opdrachtgever is verplicht om te zorgen voor veilige werkomstandigheden en om de geldende milieu- en veiligheidsvoorschriften alsmede de regels bij Dockside na te leven. Opdrachtgever is verplicht om vóór aanvang van het werk Dockside op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van gevaarlijke materialen, zoals, maar niet beperkt tot, asbest en chemische of radioactieve afvalstoffen en van maatregelen die met betrekking daartoe in de laatste 90 dagen zijn getroffen. Opdrachtgever dient medewerking te verlenen aan onderzoek van Dockside met betrekking tot de veiligheid van de werkomstandigheden. Dockside is in geval van twijfel daarover gerechtigd het werk op te schorten of te beëindigen dan wel maatregelen ter verbetering te (doen) treffen.
Kosten en schade als gevolg van een en ander komen voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtgever onderkent dat verwijdering van asbest en andere gevaarlijke stoffen onderworpen is aan strikte wettelijke regelgeving.
 
9.0. Oplevering en keuring
9.1. Het werk is opgeleverd wanneer het door Opdrachtgever is afgenomen en goedgekeurd.
 
9.2. Het werk geldt als opgeleverd:
a. Wanneer Opdrachtgever niet op het door Dockside voor oplevering aangezegde tijdstip aan afname en keuring meewerkt dan wel ten onrechte of ongemotiveerd goedkeuring weigert;
b. Wanneer het voorwerp Dockside heeft verlaten dan wel Opdrachtgever op andere wijze blijk geeft het feitelijk beheer over het voorwerp respectievelijk het bewerkt onderdeel daarvan over te hebben genomen;
c. Wanneer Opdrachtgever eventuele tekortkomingen niet onmiddellijk bij afname kenbaar maakt en niet binnen 48 uur nadien schriftelijk bevestigd.
 
9.3. Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de oplevering niet in de weg. Deze tekortkomingen worden door Opdrachtgever en Dockside schriftelijk vastgelegd, waarbij Dockside aangeeft binnen welk termijn de tekortkomingen verholpen worden.
 
9.4. Dockside zal het werk gedeeltelijk mogen opleveren, indien de oplevering van het resterende werk (tijdelijk) door overmacht is verhinderd of bemoeilijkt.
 
10.0. Risico- en eigendomsovergang
10.1. Het risico voor het voorwerp en voor andere zaken van of te leveren door Opdrachtgever is voor Opdrachtgever. Het risico voor zaken te leveren door Dockside is voor Opdrachtgever zodra deze zijn ingebouwd in respectievelijk verwerkt in zaken van de Opdrachtgever.
 
10.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven alle door Dockside te leveren zaken zijn eigendom tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Dockside in verband met de onderliggende overeenkomst en, voor zover de wet zulks toelaat, in verband met andere overeenkomsten van de Opdrachtgever te vorderen heeft.
 
10.3. De intellectuele eigendomsrechten ter zake van het werk blijven bij Dockside of derden rechthebbenden en gaan nimmer op de Opdrachtgever over.
 
11.0. Overmacht
11.1. Dockside is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden buiten zijn wil, zoals, maar niet beperkt tot, overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, schade aan het werk, mislukken van giet- of smeed stukken, onwerkbaar weer, het (tijdelijk) uitblijven van een levering van zaken en het verrichten van diensten door derden, transport moeilijkheden, bedrijfs-, arbeidsstoornis en stakingen. Indien genoemde omstandigheden zich voordoen mag Dockside zich beroepen op overmacht ten aanzien van alle werken waarvan de uitvoering wordt verhinderd of bemoeilijkt ongeacht of de omstandigheden zich met betrekking tot hetzelfde werk voordoen.
Dockside mag zich evenzeer op overmacht beroepen wanneer de uitvoering wordt vertraagd doordat Dockside voorrang geeft aan ander werk wanneer die voorrang redelijkerwijs is geboden.
 
11.2. Ingeval van overmacht aan de zijde van Dockside worden zij verplichtingen opgeschort. Indien Dockside zich op overmacht beroept voor een tijdsduur langer dan één maand zijn zowel Dockside als Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in artikel 15, bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeeltelijk te ontbinden door schriftelijke mededeling aan de ander zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn.
 
12.0. Garantie en reclames
12.1.
Bij (op) levering eindigt iedere aansprakelijkheid van Dockside behoudens diens aansprakelijkheid ingevolge dit artikel.
 
12.2. Dockside zal gebreken aan het werk die bij (op) levering niet zichtbaar waren en gevolg zijn van tekortkomingen in constructie, materiaal of vakmanschap én zijn gebleken tijdens de garantieperiode én binnen 7 dagen na zulk blijken schriftelijk aan Dockside zijn gemeld, kosteloos herstellen op zijn eigen locatie.
 
12.3. De herstelplicht is beperkt tot herstel van het gebrekkige onderdeel en strekt zich niet uit tot herstel van gevolgschade.
 
12.4. De kosten die opdrachtgever maakt om het voorwerp naar de locatie van Dockside te brengen en daar te houden blijven voor rekening van de eerste.
 
12.5. Dockside zal toestaan dat Opdrachtgever genoemd herstel elders laat uitvoeren wanneer dat redelijk is. Dockside zal alsdan aan Opdrachtgever de kosten vergoeden doch niet tot een hoger bedrag dan voor Dockside gemoeid zou zijn geweest met herstel op de eigen locatie binnen de garantietermijn.
 
12.6. De garantietermijn is 3 maanden.
 
12.7. Alle garantie verplichtingen vervallen indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting ingevolge deze overeenkomst.
 
12.8. Van garantie zijn uitgesloten zaken die zijdens Opdrachtgever zijn toegeleverd of voorgeschreven. Tevens is iedere vorm van conservering van garantie uitgesloten.
  
12.9. Ten aanzien van door derden toegeleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden zijn de garantieverplichtingen van Dockside beperkt - in omvang en duur - tot de door die toeleverancier daadwerkelijk gegeven garantie. Dockside zal ter zake van zijn garantieverplichtingen zijn gekweten door overdracht van zijn eventuele aanspraak jegens de leverancier(s).
 
12.10. werkzaamheden, onderzoek werkzaamheden daaronder begrepen, na ten onrechte door Opdrachtgever gedaan beroep op garantie worden in rekening gebracht overeenkomstig artikel 4 lid 3 en worden verricht onder toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 
13.0. Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1.
De aansprakelijkheid van Dockside in verband met eventuele tekortkomingen in de door hem uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantie verplichtingen.
 
13.2. Dockside is nimmer aansprakelijk voor schade behoudens indien en in zoverre de geleden schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Dockside. Behoudens opzet van Dockside is aansprakelijkheid van Dockside voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. Onder grove schuld en opzet van Dockside is voor de toepassing van deze bepaling te verstaan grove schuld en opzet van zijn organen en met Dockside te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen.
 
13.3. In alle gevallen waarin Dockside ondanks het bepaalde in lid 2 gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan 25 % van de prijs van het uitgevoerde werk waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt dan wel een bedrag van EUR 1.361.341,-- wanneer dat minder is.
 
13.4. Iedere vordering jegens Dockside, behalve die welke door Dockside uitdrukkelijk schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van die vordering.
 
13.5. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken of diensten door leveranciers of hulppersonen van Dockside aan Dockside kunnen worden tegengeworpen, zullen door Dockside ook aan de Opdrachtgever kunnen worden tegengeworpen.
 
13.6. Opdrachtgever zal Dockside en zijn werknemers vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door Dockside, in zoverre die aanspraken méér of anders zijn dan die welke de Opdrachtgever toekomen jegens Dockside.
 
14.0. Betaling en zekerheid
14.1.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk op het tijdstip waarop de werkzaamheden als opgeleverd gelden, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Dockside heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of voorafgaande zekerheid te vorderen. Een overeengekomen krediet termijn doet aan die bevoegdheid niet af.
 
14.2. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen het in rekening gebrachte binnen 30 dagen na factuurdatum zowel schriftelijk bij Dockside in te dienen als ten kantore van Dockside te bespreken al dan niet vertegenwoordigd door een door hem aangestelde deskundige, bij gebreke waarvan het in rekening gebrachte geldt als door Opdrachtgever aanvaard en betwisting van de verschuldigdheid daarvan niet meer mogelijk is.
  
14.3. Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 
14.4. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de  Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Dockside op Opdrachtgever opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vordering het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de Opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Dockside een vertragingsrente  verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt.
 
14.5. Ingeval van verzuim is Opdrachtgever gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Deze worden geacht ten minste 15 % van het openstaande bedrag te bedragen.
 
14.6. Dockside is gerechtigd de zaken en documenten, welke hij uit welke hoofde ook van Opdrachtgever onder zich heeft of zal krijgen terug te houden tot al hetgeen  Opdrachtgever aan Dockside verschuldigd is zal zijn voldaan. Ingeval bij oplevering van bedoelde zaken en documenten een vordering op Opdrachtgever niet opeisbaar is, is Dockside gerechtigd deze terug te houden totdat voor betaling van de vordering zekerheid zal zijn gesteld. Dockside heeft recht op vergoeding door Opdrachtgever van de met betrekking tot de teruggehouden zaak gemaakte kosten.
 
14.7. Alle zaken van Opdrachtgever welke Dockside onder zich heeft, of welke een derde onder zich heeft en waaraan of in verband waarmee door Dockside werkzaamheden worden verricht, strekken Dockside tot pand voor al hetgeen hij van Opdrachtgever te vorderen heeft in verband met de onderliggende overeenkomst en/of andere overeenkomsten met Opdrachtgever, schade, kosten en rente daaronder begrepen.
 
15.0. Ontbinding
15.1.
Indien Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, instaat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Dockside het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander naar zijn keuze en steeds met behoud van enig hem toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 
15.2. Opdrachtgever is slechts tot ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld bij artikel 6 en 11 van deze voorwaarden en alsdan niet dan na betaling aan Dockside van alle op dat moment aan Dockside, al dan niet opeisbaar, verschuldigde bedragen.
 
15.3. Indien de overeenkomst eindigt de voet van artikel 15.1  voordat de overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid of de tijd gedurende welke zij zouden worden uitgevoerd is verstreken, heeft Dockside recht op de volle overeengekomen prijs voor die werkzaamheden, verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. Indien de overeenkomst zo eindigt door ontbinding door de Opdrachtgever heeft Dockside voor reeds uitgevoerde werk recht op een evenredig deel van de overeengekomen prijs.
 
16.0. Overdracht vorderingsrechten
16.1. Behoudens schriftelijke toestemming van Dockside heeft Opdrachtgever niet het recht zijn vorderingsrechten jegens Dockside uit de overeenkomst of anderszins aan derden over te dragen.
 
16.2. Overgang ingevolge artikel 6:251 BW wordt ten aanzien van vorderingsrechten jegens Dockside uitgesloten.
 
17.0. Geschillen en toepasselijk recht
17.1.
Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
 
17.2. De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.


 

 
GENERAL CONDITIONS 
filed at the Chamber of Commerce, filed at the Clerk’s Record Office of the Arrondissementsrechtbank (Districts Court) in Rotterdam on May 7, 2020.
 
GENERAL CONDITIONS
Dockside Shipfacilities Oostdijk 25, 3077 CP Rotterdam Kamer van Koophandel nummer: 24355814 

The text below is a translation of the Conditions as written in Dutch, which Dutch text shall at all times prevail over this translation.
 
1.0. In general
1.1.
These conditions shall apply to all offers by and contracts with the contractor (hereinafter "Dockside") for the execution of work by Dockside.
Wherever these terms and conditions refer to (execution of) "work" this term shall include (delivery of) the object as defined in art. 5.3 and/or other goods and/or service, unless the provisions concerned show otherwise.
 
1.2. By entering into the agreement the other party or customer (hereinafter "customer") shall be deemed to waive other conditions and/or stipulations even if the same are expressly referred to and/or are stated expressly in or on any offer, acceptance or other documents.
Such other conditions and stipulations are hereby expressly repudiated by Dockside.
 
1.3. Acceptance of these conditions by customer shall be deemed to also extend to all future offers to and agreements with Dockside.
 
2.0. Information and particulars
2.1. Customer shall provide to Dockside free of charge, in time and without request all
information and particulars required for the execution of agreements by Dockside.
The consequences of errors and lacunae therein and in designs or specifications provided by customer are at customer's risk.
 
3.0. Offers, orders and agreements
3.1. Any offer made by Dockside shall be without engagement.
 
3.2. Orders and acceptances by customer shall be deemed irrevocable offers.
 
3.3. Dockside shall only be bound if and insofar as it has accepted the offer in writing or has begun implementation thereof.
Verbal promises by or arrangements with its personnel shall not bind Dockside except if and insofar as Dockside has confirmed the same in writing.
 
4.0. Prices
4.1.
Prices set by or agreed to with Dockside are net, therefore exclusive of taxes and duties or charges levied by any Governmental body or authority, including V.A.T.
They shall apply only with respect to execution of the work at regular working hours on and/or off Dockside premises.
 
4.2. If the costs of execution increase after the closing of the agreement Dockside shall be entitled to charge customer a price-increase if and to the extent that such increase is reasonable.
 
4.3. For work, not included in the original agreement, Dockside shall charge customer prices based on standard rates applicable at the time of execution.
  
4.4. Dockside is entitled to charge extra the costs connected with the treatment and/or
collection and/or sample taking and/or removal, storage, transportation and destruction
of materials, waste, scrap and the like.
  
5.0. Execution and deviations
5.1. Dockside is entitled to assign third parties to the execution of the work.
5.2. In addition to the customary and agreed tolerances in measure, performance or otherwise, such variations as are necessary to achieve the desired results, or that are the result of a changed method of working and/or changed manufacturing process shall also be permitted.
 
5.3. Customer shall enable Dockside to execute the work unhindered.
Customer shall place the object - which shall herein be defined as the ship or other object upon which or for the benefit of which the work is to be executed - on time and ready for the execution of the work, at Dockside's disposal.
 
5.4. Dockside shall be entitled to relocate the object and other goods of customer (including shifting, launching, undocking and dry-docking).
 
6.0. Period of execution
6.1. The work commences at the agreed time.
Dockside shall be entitled to suspend the commencement until Dockside disposes of all goods, information and particulars to be supplied by customer and until advance payment, if agreed, is received or payment to Dockside is guaranteed.
 
6.2. Dockside shall only be bound by express, written agreed-upon delivery dates.
The exceeding of the delivery date by Dockside gives customer the right to collect liquidated damages insofar as these are agreed-upon in writing.
The amount of such liquidated damages shall never exceed 5% of the agreed-upon price for the delayed work.
Delay by Dockside shall otherwise not entitle customer to indemnification, rescission of the contract, or non-performance of any of his contractual obligations.
Customer, however, is entitled to terminate the contract in respect of the non-performed part, if the work is not delivered within a final reasonable period notified to Dockside in writing.
In case of such termination, customer’s right to claim liquidated damages is waived.
 
6.3. The time for delivery as agreed or notified by customer as provided in
clause 6.2., shall be extended by the period of delay, caused by Force Majeure, irrespective of whether the circumstances causing Force Majeure have occurred prior to or after the time the work should have been completed.
The time for delivery shall also be extended by the amount of time any payment or the discharge of any other obligation of customer is later than agreed or later than Dockside could reasonably expect irrespective of whether or not customer is in default.
 
7.0. Work by customer or third parties
7.1. Without written consent of Dockside customer is not entitled to carry out or order to carry out work on or to the object or other goods on or adjacent to Dockside, other than daily routine work of the ship’s crew.
  
7.2. Customer is liable for any damage caused to Dockside by the object or other goods of customer by the ship’s crew, by his personnel, or by third parties employed by him,
regardless whether such damage was caused by any fault of customer.
Customer shall indemnify Dockside for all claims by the ship’s crew, his personnel or by such third parties, for damage related to their presence at Dockside, regardless whether such damage was caused by any fault of Dockside.
 
8.0. Environment, safety and rules of Dockside
8.1. Customer shall assure safe working conditions and shall at all times comply with the current environmental and safety regulations and with the rules of Dockside.
Customer shall inform Dockside, prior to commencement of the work, of the presence of hazardous materials including but not limited to asbestos and chemical or radioactive waste and which measures have been taken in the last 90 days in this respect.
Customer shall lend its cooperation to the investigation by Dockside of safe working conditions.
Dockside is entitled to suspend and/or to end the work if there is reasonable doubt as to the safety of these conditions and/or to take (or have taken) measures for improvement.
All costs and damages arising there from shall be for the account of customer.
It is recognized by customer that removal of asbestos and other hazardous materials is subject to strict regulations of Dutch law.
 
9.0. Delivery and testing
9.1.
The work shall be delivered when the work is accepted and approved by customer.
 
9.2. The work shall be deemed delivered:
a. if customer does not cooperate in acceptance and testing on the time notified by
Dockside for delivery, or wrongfully or without proper motivation refuses to approve;
b. if the object has left Dockside or customer appears to have in fact taken control of
the object or, respectively, the part of the object upon which was worked;
c. if customer does not immediately inform Dockside of possible shortcomings at the
time of delivery and/or does not give a written confirmation thereof within 48 hours
thereafter.
 
9.3. Minor or usual shortcomings are no reason for refusal of acceptance and approval.
These shortcomings will be recorded in writing by customer and Dockside, in addition to which Dockside will state within which period of time the remedying of these shortcomings will take place.
 
9.4. Dockside is entitled to partially deliver the work if the delivery of the rest of the work is rendered (temporarily) impossible or hindered by Force Majeure.
 
10.0. Risk and title
10.1.
The risk in respect to the object and other goods of customer, or to be supplied by customer shall be for customer. The risk in respect of goods to be delivered by Dockside, shall be for customer upon installation in, respectively upon incorporation in, goods of customer.
 
10.2. Unless otherwise agreed in writing, all goods delivered by Dockside shall remain the property of Dockside until such time as customer has paid in full all that is owed to Dockside in connection with the underlying agreement, and in so far as is permitted by law, in connection with other agreements with customer.
 
10.3. The industrial and intellectual property rights to or associated with the work remain with Dockside or third parties entitled thereto, and are never transferred to customer.
 
11.0. Force Majeure
11.1. Dockside is entitled to invoke Force Majeure if the execution of the work is, in whole or in part, temporarily or not, prevented or hindered by circumstances reasonably to be considered beyond its will, including but not limited to, requirements of civil or military authorities, fire, accidents of any nature, damage to the work, failure of metal casting and/or forging work, unworkable weather conditions, delay in the supply of parts, goods or services by third parties, transportation difficulties, business or labour disturbances, illness of personnel and strikes.
In the event of such occurrence Dockside may invoke Force Majeure with respect to any work execution of which is prevented or hindered, irrespective of whether the occurrence is directly connected to that same work.
Dockside may also invoke Force Majeure if execution of the work is delayed due to priority given to other work if such priority is reasonably required.
 
11.2. In case of Force Majeure on the part of Dockside its obligations are suspended.
If Dockside invokes Force Majeure for a period longer than 1 month, Dockside and customer, without prejudice to the provision of article 15, are both authorized to rescind the agreement in as far as not yet executed, by a written declaration to the other party, without being liable for any damage.
 
12.0. Guarantee
12.1.
On delivery, all liability of Dockside ends, except for the guarantee pursuant to this article.
 
12.2. Dockside shall repair free of charge on its own location all defects not visible at delivery and due to faults in material, workmanship or design which become apparent within the guarantee period, provided that the defect is notified to Dockside in writing within 7 days after its discovery.
 
12.3. The obligation to repair is limited to repair of the defective part and shall not extend to consequential damages.
 
12.4. All costs and expenses to be incurred by customer in taking the object to and keeping the same at Dockside shall be for customer’s account.
 
12.5. If reasonable, Dockside shall allow customer to have the repair work executed at another yard. If so, Dockside’s liability shall be limited to the amount of costs and expenses that Dockside would have incurred in executing the repair work at its own yard within the guarantee period.
 
12.6. The guarantee period shall be for 3 months.
 
12.7. All guarantee obligations lapse if customer fails in the performance of any obligation pursuant to this agreement.
 
12.8. No guarantee applies to objects supplied or prescribed by customer.
All painting and coating are likewise excluded from this guarantee.
 
12.9. In regard to objects supplied by and work executed by third parties, the guarantee obligations of Dockside shall never be greater or of longer duration than the guarantee obligations of the
supplying party towards Dockside.
Dockside shall be discharged with respect thereto when it transfers to customer its possible claims against the third party (parties).
 
12.10 Work, including inspection, performed upon unjustified guarantee demands by customer, shall be charged to customer, in accordance with article 4, clause 3 and these general conditions shall apply.
 
13.0. Liability and indemnification
13.1. Dockside’s liability in connection with any shortcomings in the executed work is limited to the fulfilment of the guarantee described in the previous article.
 
13.2. Dockside shall not be liable for damages, except if and insofar as Dockside shall inflict damages intentionally or through gross negligence.
However, except in the case of intent on the part of Dockside, liability of Dockside for loss of profit, consequential or indirect damages is, at all times excluded.
In this clause gross negligence or intent of Dockside means gross negligence or intent of Dockside’s officers and of managing officials identifiable with Dockside.
 
13.3. In all cases in which Dockside despite the previous provision (article 13.2) is obliged to pay damages, this liability shall never exceed the lesser of 25% of the price of the executed work as a consequence of which or in connection with which the damage was caused or the sum of EUR 1,361.341.--.
 
13.4. Every claim against Dockside, except those which Dockside has expressively
acknowledged in writing, expires by the mere lapse of 12 months after its arising.
 
13.5. Stipulations which limit, exclude or determine the liability towards Dockside in
connection with goods or services supplied by Dockside’s suppliers or subcontractors can also be asserted against customer by Dockside.
 
13.6. Customer shall hold harmless and indemnify Dockside and its employees for each claim by third parties in connection with the performance by Dockside of the agreement, insofar as those claims exceed or differ from the liability of Dockside towards customer.
  
14.0. Payment and security
14.1.
Payment must take place within thirty days after the invoice date and in any case no later than on the date on which the work shall be (deemed to be) delivered unless another payment period is agreed in writing.
Dockside has, however, at all times the right to demand full or partial payment in advance, and/or to demand advance guarantee of payment.
An agreed credit period does not diminish this right.
 
14.2. Customer shall within 30 days after the invoice date both submit in writing to Dockside objections against invoices, if any, and discuss these objections at the offices of Dockside, in person or represented by an expert appointed by him, in the absence of which the charged amount shall be deemed to have been accepted by customer and disputing the same shall no longer be admissible.
 
14.3. Customer renounces any right to set off against and/or compensate with amounts due between parties.
Guarantee claims do not suspend the payment obligations of customer.
 
14.4. If customer does not settle any of the amounts payable by him in accordance with the foregoing he will be in default without prior notice of default.
As soon as customer is in default with any payment, all remaining claims by Dockside against customer are payable and customer is immediately in default without prior notice of default with respect to those claims.
As from the day on which customer is in default, he owes to Dockside interest of 1,5% per month or part of a month during which the default continues.
 
14.5. In case of default customer shall pay the out-of-court expenses.
These costs shall be deemed to amount to no less than 15% of the amount due.
 
14.6. Dockside is entitled to retain the goods and documents belonging to customer, which are or will be in Dockside’s custody, until all customer owes to Dockside shall have been received by it. If at delivery of the aforementioned goods and documents, a claim is not yet payable by customer, Dockside is entitled to retain such goods and documents until payment is sufficiently guaranteed.
Dockside shall be compensated by customer for the costs made in connection with the retention of the goods and/or documents.
 
14.7. All goods of customer which Dockside or third parties may have and in connection with which work is executed by Dockside, shall constitute collateral for all debts, including those concerning damage, costs and interest, which are receivable from customer in connection with the underlying agreement and/or other agreements with customer.
 
15.0. Rescission
15.1. If customer does not in time or not adequately fulfil one or more of its obligations, is declared bankrupt, requests (temporary) moratorium or proceeds to liquidate its business, as well as when its assets are attached in whole or in part, Dockside has the right at its option to suspend its performance under the agreement or to rescind the agreement in whole or in part by means of a written declaration and without prior notice of default and always without prejudice to any rights to which Dockside is entitled with respect to compensation for costs, damage and interest.
 
15.2. Customer is authorized to rescind only in the cases referred to in articles 6 and 11 of these conditions, and in such case only after payment to Dockside of all amounts owed to Dockside at that time, whether or not payable.
 
15.3. If the agreement is rescinded pursuant to article 15.1. before the agreed work is finished or the period of time in which the work should be executed has elapsed, Dockside shall be entitled to the full agreed price for the agreed work, less the savings arising directly from the rescission. If the agreement ends by rescission by customer, Dockside shall be entitled to full payment of such part of the agreed price as is in proportion to the part of the work already executed.
 
16.0. Assignment
16.1. Save as Dockside may agree and approve in writing, customer shall not be permitted to assign to others any of his rights as against Dockside under the agreement or otherwise.
  
16.2. Passing of rights pursuant to article 6:251 of the Dutch Civil Code is excluded towards Dockside with respect to rights of action (in Dutch: ‘vorderingsrechten’).
 
17.0. Disputes and applicable law
17.1. All disputes existing between parties shall be tried exclusively by the competent
Rotterdam Court.
 
17.2. The agreement is subject to Dutch Law.
 
Share our website